Cell surface- and rho GTPase-based auxin signaling controls cellular interdigitation in Arabidopsis
Cell (2010) - Comment
pubmed: 20887895  doi: 10.1016/j.cell.2010.09.003  issn: 1097-4172  issn: 0092-8674 

Tongda Xu, Mingzhang Wen, Shingo Nagawa, Ying Fu, Jin-Gui Chen, Ming-Jing Wu, Catherine Perrot-Rechenmann, Jiří Friml, Alan M. Jones, Zhenbiao Yang