Didymin induces apoptosis through mitochondrial dysfunction and up-regulation of RKIP in human hepatoma cells
Chemico-Biological Interactions (2017) - Comments
pubmed: 27899290  doi: 10.1016/j.cbi.2016.11.026  issn: 0009-2797  issn: 1872-7786 

Jinbin Wei, Quanfang Huang, Facheng Bai, Jun Lin, Jinlan Nie, Shengjuan Lu, Chunyuang Lu, Renbin Huang, Zhongpeng Lu, Xing Lin