Safety and immunogenicity of an inactivated COVID-19 vaccine, BBIBP-CorV, in people younger than 18 years: a randomised, double-blind, controlled, phase 1/2 trial
The Lancet Infectious Diseases (2022) - Comments
pubmed: 34536349  doi: 10.1016/s1473-3099(21)00462-x  issn: 1473-3099  issn: 1474-4457 

ShengLi Xia, YunTao Zhang, YanXia Wang, Hui Wang, YunKai Yang, George Fu Gao, WenJie Tan, GuiZhen Wu, Miao Xu, ZhiYong Lou, WeiJin Huang, WenBo Xu, BaoYing Huang, Wei Wang, Wei Zhang, Na Li, ZhiQiang Xie, Xiujuan Zhu, Ling Ding, WangYang You