MLKL inhibition attenuates hypoxia-ischemia induced neuronal damage in developing brain
Experimental Neurology (2016) - Comments
doi: 10.1016/j.expneurol.2016.03.011  issn: 0014-4886  pubmed: 26980487  issn: 1090-2430 

Yi Qu, Jing Shi, Ying Tang, Fengyan Zhao, Shiping Li, Junjie Meng, Jun Tang, Xuemei Lin, Xiaodong Peng, Dezhi Mu