A novel Fas-binding outer membrane protein and lipopolysaccharide of Leptospira interrogans induce macrophage apoptosis through the Fas/FasL-caspase-8/-3 pathway
Emerging Microbes & Infections (2018) - Comments
pubmed: 30061622  doi: 10.1038/s41426-018-0135-9  issn: 2222-1751 

Peng Du, Shi-Jun Li, David M. Ojcius, Kai-Xuan Li, Wei-Lin Hu, Xu’ai Lin, Ai-Hua Sun, Jie Yan