Down-regulating microRNA-20a regulates CDH1 to protect against cerebral ischemia/reperfusion injury in rats
Cell Cycle (2021) - Comments
pubmed: 33345691  doi: 10.1080/15384101.2020.1856498  issn: 1551-4005  issn: 1538-4101 

Chun-Chun Yang, Xiang-Pin Wei, Xian-Ming Fu, Ling-Tao Qian, Lan-Jun Xie, Hong-Bo Liu, Gang Li, Xin-Gang Li, Xian-Wei Zeng