miR-125a-5p upregulation suppresses the proliferation and induces the cell apoptosis of lung adenocarcinoma by targeting NEDD9
Oncology Reports (2017) - Comments
doi: 10.3892/or.2017.5812  issn: 1021-335x  issn: 1791-2431  pubmed: 28714018 

Hong Zheng, Jianbo Wu, Jiachen Shi, Chunya Lu, Yuanyuan Wang, Qianqian Sun, Guojun Zhang, Guoqiang Zhao