Teriflunomide, an immunomodulatory drug, exerts anticancer activity in triple negative breast cancer cells
Experimental Biology and Medicine (2015) - Comments
pubmed: 25304315  doi: 10.1177/1535370214554881  issn: 1535-3702  issn: 1535-3699 

Ou Huang, Weili Zhang, Qiaoming Zhi, Xiaofeng Xue, Hongchun Liu, Daoming Shen, Meiyu Geng, Zuoquan Xie, Min Jiang