CD147 regulates vascular endothelial growth factor-A expression, tumorigenicity, and chemosensitivity to curcumin in hepatocellular carcinoma
IUBMB Life (2008) - Comments
pubmed: 18379992  doi: 10.1002/iub.11  issn: 1521-6543  issn: 1521-6551 

Li Jia, Huaxin Wang, Shuxian Qu, Xiaoyan Miao, Jianing Zhang