Essential roles of PI(3)K-p110beta in cell growth, metabolism and tumorigenesis
Nature (2008) - Comment
pubmed: 18594509  doi: 10.1038/nature07091  issn: 0028-0836  issn: 1476-4687 

Shidong Jia, Zhenning Liu, Sen Zhang, Pixu Liu, Lei Zhang, Sang Hyun Lee, Jing Zhang, Sabina Signoretti, Massimo Loda, Thomas M. Roberts, Jean J. Zhao