Safety, tolerability, and immunogenicity of an aerosolised adenovirus type-5 vector-based COVID-19 vaccine (Ad5-nCoV) in adults: preliminary report of an open-label and randomised phase 1 clinical trial
The Lancet Infectious Diseases (2021) - Comments
pubmed: 34324836  doi: 10.1016/s1473-3099(21)00396-0  issn: 1473-3099  issn: 1474-4457 

Shipo Wu, Jianying Huang, Zhe Zhang, Jianyuan Wu, Jinlong Zhang, Hanning Hu, Tao Zhu, Jun Zhang, Lin Luo, Pengfei Fan, Busen Wang, Chang Chen, Yi Chen, Xiaohong Song, Yudong Wang, Weixue Si, Tianjian Sun, Xinghuan Wang, Lihua Hou, Wei Chen