Pilot trial of high-dose vitamin C in critically ill COVID-19 patients
Annals of Intensive Care (2021) - Comments
pubmed: 33420963  doi: 10.1186/s13613-020-00792-3  issn: 2110-5820 

Jing Zhang, Xin Rao, Yiming Li, Yuan Zhu, Fang Liu, Guangling Guo, Guoshi Luo, Zhongji Meng, Daniel De Backer, Hui Xiang, Zhiyong Peng