Curcumin ameliorates insulin signalling pathway in brain of Alzheimer’s disease transgenic mice
International Journal of Immunopathology and Pharmacology (2016) - Comments
pubmed: 27466310  doi: 10.1177/0394632016659494  issn: 0394-6320  issn: 2058-7384 

Hui-li Feng, Hui-zi Dang, Hui Fan, Xiao-pei Chen, Ying-xue Rao, Ying Ren, Jin-duo Yang, Jing Shi, Peng-wen Wang, Jin-zhou Tian