MIIP remodels Rac1-mediated cytoskeleton structure in suppression of endometrial cancer metastasis
Journal of hematology & oncology (2016) - Comments
pubmed: 27760566  doi: 10.1186/s13045-016-0342-6  issn: 1756-8722 

Yingmei Wang, Limei Hu, Ping Ji, Fei Teng, Wenyan Tian, Yuexin Liu, David Cogdell, Jinsong Liu, Anil K. Sood, Russell Broaddus, Fengxia Xue, Wei Zhang