STAT6 degradation and ubiquitylated TRIML2 are essential for activation of human oncogenic herpesvirus
PLoS Pathogens (2018) - Comments
pubmed: 30532138  doi: 10.1371/journal.ppat.1007416  issn: 1553-7374 

Feng Gu, Chong Wang, Fang Wei, Yuyan Wang, Qing Zhu, Ling Ding, Wenjia Xu, Caixia Zhu, Cankun Cai, Zhikang Qian, Zhenghong Yuan, Erle Robertson, Qiliang Cai