RETRACTED: Two/zero-dimensional Cu(II) complexes inhibit atrial myxoma cells via apoptosis
Journal of Molecular Structure (2019) - Comments
doi: 10.1016/j.molstruc.2019.126937  issn: 0022-2860 

Yu-Ying Tian, Zhi-Guo Xin, Hai-Feng Hou, Xiao-Chun Zhu, Qian Guo, Qin Xiao