Safety and immunogenicity of a mosaic vaccine booster against Omicron and other SARS-CoV-2 variants: a randomized phase 2 trial
Signal Transduction and Targeted Therapy (2023) - Comments
pubmed: 36596779  doi: 10.1038/s41392-022-01295-2  issn: 2059-3635 

Nawal Al Kaabi, Yun Kai Yang, Yu Liang, Ke Xu, Xue Feng Zhang, Yun Kang, Yu Qin Jin, Jun Wei Hou, Jing Zhang, Tian Yang, Salah Hussein, Mohamed Saif ElDein, Ze Hua Lei, Hao Zhang, Shuai Shao, Zhao Ming Liu, Ning Liu, Xiang Zheng, Ji Guo Su, Sen Sen Yang