Knockdown of long non-coding RNA TP73-AS1 inhibits cell proliferation and induces apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma
Oncotarget (2016) - Comments
doi: 10.18632/oncotarget.6963  issn: 1949-2553  pubmed: 26799587 

Wenqiao Zang, Tao Wang, Yuanyuan Wang, Xiaonan Chen, Yuwen Du, Qianqian Sun, Min Li, Ziming Dong, Guoqiang Zhao