Helenalin from Centipeda minima ameliorates acute hepatic injury by protecting mitochondria function, activating Nrf2 pathway and inhibiting NF-κB activation
Biomedicine & Pharmacotherapy (2019) - Comments
pubmed: 31520915  doi: 10.1016/j.biopha.2019.109435  issn: 0753-3322  issn: 1950-6007 

Yan Li, Yongmei Zeng, Quanfang Huang, Shujuan Wen, Yuanyuan Wei, Ya Chen, Xiaolin Zhang, Facheng Bai, Zhongpeng Lu, Jinbin Wei, Xing Lin