Reduced mA mRNA methylation is correlated with the progression of human cervical cancer
Oncotarget (2017) - Comments
pubmed: 29228737  doi: 10.18632/oncotarget.22041  issn: 1949-2553 

Xiuli Wang, Zenghui Li, Beihua Kong, Chen Song, Jianglin Cong, Jianqing Hou, Shaoguang Wang