Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.03.22.20040758 

Zhaowei Chen, Jijia Hu, Zongwei Zhang, Shan Shan Jiang, Shoumeng Han, Dandan Yan, Ruhong Zhuang, Ben Hu, Zhan Zhang