CmWRKY1 Enhances the Dehydration Tolerance of Chrysanthemum through the Regulation of ABA-Associated Genes
PLoS ONE (2016) - Comments
pubmed: 26938878  doi: 10.1371/journal.pone.0150572  issn: 1932-6203 

Qingqing Fan, Aiping Song, Jiafu Jiang, Ting Zhang, Hainan Sun, Yinjie Wang, Sumei Chen, Fadi Chen