The effect of miR-30d on apoptosis and autophagy in cultured astrocytes under oxygen-glucose deprivation
Brain Research (2017) - Comments
pubmed: 28647273  doi: 10.1016/j.brainres.2017.06.011  issn: 0006-8993  issn: 1872-6240 

Fengyan Zhao, Yi Qu, Huiqing Wang, Lan Huang, Jianghu Zhu, Shiping Li, Yu Tong, Li Zhang, Jiao Li, Dezhi Mu