Antibacterial and osteogenic stem cell differentiation properties of photoinduced TiO₂ nanoparticle-decorated TiO₂ nanotubes
Nanomedicine (2015) - Comments
pubmed: 25816875  doi: 10.2217/nnm.14.183  issn: 1743-5889  issn: 1748-6963 

Wenwen Liu, Penglei Su, Su Chen, Na Wang, Jinshu Wang, Yiran Liu, Yuanping Ma, Hongyi Li, Zhenting Zhang, Thomas J Webster