Molecular predictors of brain metastasis-related microRNAs in lung adenocarcinoma
PLoS Genetics (2019) - Comments
pubmed: 30707694  doi: 10.1371/journal.pgen.1007888  issn: 1553-7404 

Guogui Sun, Xiao Ding, Nan Bi, Zhiwu Wang, Lihong Wu, Wei Zhou, Zitong Zhao, Jingbo Wang, Weimin Zhang, Jing Fan, WenJue Zhang, Xin Dong, Ning Lv, Yongmei Song, Qimin Zhan, LuHua Wang