Lipolysis-stimulated lipoprotein receptor overexpression is a novel predictor of poor clinical prognosis and a potential therapeutic target in gastric cancer
Oncotarget (2018) - Comments
doi: 10.18632/oncotarget.25952  issn: 1949-2553  pubmed: 30250639 

Takahito Sugase, Tsuyoshi Takahashi, Satoshi Serada, Minoru Fujimoto, Tomoharu Ohkawara, Kosuke Hiramatsu, Masahiro Koh, Yurina Saito, Koji Tanaka, Yasuhiro Miyazaki, Tomoki Makino, Yukinori Kurokawa, Makoto Yamasaki, Kiyokazu Nakajima, Kazuhiro Hanazaki, Masaki Mori, Yuichiro Doki, Tetsuji Naka