Curcumin regulates insulin pathways and glucose metabolism in the brains of APPswe/PS1dE9 mice
International Journal of Immunopathology and Pharmacology (2017) - Comments
pubmed: 28124574  doi: 10.1177/0394632016688025  issn: 0394-6320  issn: 2058-7384 

Pengwen Wang, Caixin Su, Huili Feng, Xiaopei Chen, Yunfang Dong, Yingxue Rao, Ying Ren, Jinduo Yang, Jing Shi, Jinzhou Tian, Shucui Jiang