Modification of the early gene enhancer-promoter improves the oncolytic potency of adenovirus 11
Molecular Therapy (2012) - Comments
pubmed: 22086234  doi: 10.1038/mt.2011.242  issn: 1525-0016  issn: 1525-0024 

Han Hsi Wong, Guozhong Jiang, Rathi Gangeswaran, Pengju Wang, Jiwei Wang, Ming Yuan, Hexiao Wang, Vipul Bhakta, Heike Müller, Nicholas R Lemoine, Yaohe Wang