Spy1 Protein Mediates Phosphorylation and Degradation of SCG10 Protein in Axonal Degeneration
Journal of Biological Chemistry (2015) - Comments
pubmed: 25869138  doi: 10.1074/jbc.m114.611574  issn: 1083-351x  issn: 0021-9258 

Yonghua Liu, Youhua Wang, Ying Chen, Xiaohong Li, Jiao Yang, Yang Liu, Aiguo Shen