Dexmedetomidine exerts neuroprotective effect via the activation of the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway in rats with traumatic brain injury
Biomedicine & Pharmacotherapy (2017) - Comments
doi: 10.1016/j.biopha.2017.08.125  issn: 0753-3322  pubmed: 28903184  issn: 1950-6007 

Min Shen, Shan Wang, Xin Wen, Xin-Rui Han, Yong-Jian Wang, Xiu-Min Zhou, Man-He Zhang, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng