Cholecystokinin enhances visceral pain-related affective memory via vagal afferent pathway in rats
Molecular Brain (2012) - Comment
doi: 10.1186/1756-6606-5-19  issn: 1756-6606  pubmed: 22681758 

Bing Cao, Xu Zhang, Ni Yan, Shengliang Chen, Ying Li