Effects of curcumin on synapses in APPswe/PS1dE9 mice
International Journal of Immunopathology and Pharmacology (2016) - Comments
pubmed: 26957323  doi: 10.1177/0394632016638099  issn: 0394-6320  issn: 2058-7384 

Yingkun He, Pengwen Wang, Peng Wei, Huili Feng, Ying Ren, Jinduo Yang, Yingxue Rao, Jing Shi, Jinzhou Tian