Overexpression of miR-29a reduces the oncogenic properties of glioblastoma stem cells by downregulating Quaking gene isoform 6
Oncotarget (2017) - Comments
pubmed: 28212562  doi: 10.18632/oncotarget.15327  issn: 1949-2553 

Zhuo Xi, Ping Wang, Yixue Xue, Chao Shang, Xiaobai Liu, Jun Ma, Zhiqing Li, Zhen Li, Min Bao, Yunhui Liu