Silencing of PTEN inhibits the oxidative stress damage and hippocampal cell apoptosis induced by Sevoflurane through activating MEK1/ERK signaling pathway in infant rats
Cell Cycle (2020) - Comments
pubmed: 32089060  doi: 10.1080/15384101.2020.1717041  issn: 1551-4005  issn: 1538-4101 

Tiejun Liu, Xiaoliu Dong, Bin Wang, Shubo Zhang, Jing Bai, Wei Ma, Xiaojing Zhao, Xiaotao Wang