Pluronic P123 modified nano micelles loaded with doxorubicin enhanced tumor-suppressing effect on drug-resistant breast cancer cells
Aging (2020) - Comments
doi: 10.18632/aging.103138  issn: 1945-4589  pubmed: 32396524 

Xiaoyu Zhang, Weibin Chen, Jie Bai, Lijun Jin, Xiaoning Kang, Hui Zhang, Zunyi Wang