Anchoring single Pt atoms on hollow Ag3VO4 spheres for improved activity towards photocatalytic H2 evolution reaction
International Journal of Hydrogen Energy (2021) - Comments
doi: 10.1016/j.ijhydene.2021.04.108  issn: 0360-3199 

Xiangrong Ma, Rui Dang, Ning Yang, Xiao Li, Ya Zhang, Ying Gong, Zhipan Liu, Wei Guo, Yuanyuan Zhang, Chunyan Li