Existence and boundary behavior of weak solutions for Schrödingerean TOPSIS equations
Boundary Value Problems (2018) - Comment
doi: 10.1186/s13661-018-0927-9  issn: 1687-2770 

Yong Wang, Jianguo Sun, Liang Kou, Yong Lu, Guodong Zhao, Wenshan Wang, Qilong Han