Blockade of Fas signaling in breast cancer cells suppresses tumor growth and metastasis via disruption of Fas signaling-initiated cancer-related inflammation
Journal of Biological Chemistry (2014) - Comments
pubmed: 24627480  doi: 10.1074/jbc.m113.525014  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x 

Qiuyan Liu, Qinchun Tan, Yuanyuan Zheng, Kun Chen, Cheng Qian, Nan Li, Qingqing Wang, Xuetao Cao