MicroRNA-200b inhibits pituitary tumor cell proliferation and invasion by targeting PKCα
Experimental and Therapeutic Medicine (2017) - Comments
pubmed: 28810639  doi: 10.3892/etm.2017.4681  issn: 1792-0981  issn: 1792-1015 

Yuanchuan Wang, Xiaohong Yin, Long Zhao, Shun Li, Jie Duan, Renzhao Kuang, Junwei Duan