Co-exposure to multi-walled carbon nanotube and lead ions aggravates hepatotoxicity of nonalcoholic fatty liver via inhibiting AMPK/PPARγ pathway
Aging (2020) - Comments
doi: 10.18632/aging.103430  issn: 1945-4589  pubmed: 32680977 

Enqin Liu, Xinghui Wang, Xidong Li, Ping Tian, Hao Xu, Zenglian Li, Likun Wang