Inducible degradation of lncRNA Sros1 promotes IFN-γ-mediated activation of innate immune responses by stabilizing Stat1 mRNA
Nature Immunology (2019) - Comments
doi: 10.1038/s41590-019-0542-7  issn: 1529-2908  issn: 1529-2916  pubmed: 31740800 

Henan Xu, Yan Jiang, Xiaoqing Xu, Xiaoping Su, Yang Liu, Yuanwu Ma, Yong Zhao, Zhongyang Shen, Bo Huang, Xuetao Cao