Effect of an Inactivated Vaccine Against SARS-CoV-2 on Safety and Immunogenicity Outcomes: Interim Analysis of 2 Randomized Clinical Trials
JAMA (2020) - Comments
doi: 10.1001/jama.2020.15543  issn: 0098-7484  pubmed: 32789505  issn: 1538-3598 

Shengli Xia, Kai Duan, Yuntao Zhang, Dongyang Zhao, Huajun Zhang, Zhiqiang Xie, Xinguo Li, Cheng Peng, Yanbo Zhang, Wei Zhang, Yunkai Yang, Wei Chen, Xiaoxiao Gao, Wangyang You, Xuewei Wang, Zejun Wang, Zhengli Shi, Yanxia Wang, Xuqin Yang, Lianghao Zhang