Effect of microRNA-186 on oxidative stress injury of neuron by targeting interleukin 2 through the janus kinase-signal transducer and activator of transcription pathway in a rat model of Alzheimer's disease
Journal of Cellular Physiology (2018) - Comments
pubmed: 29995978  doi: 10.1002/jcp.26843  issn: 0021-9541  issn: 1097-4652 

Dong‐Mei Wu, Xin Wen, Yong‐Jian Wang, Xin‐Rui Han, Shan Wang, Min Shen, Shao‐Hua Fan, Juan Zhuang, Zi‐Feng Zhang, Qun Shan, Meng‐Qiu Li, Bin Hu, Chun‐Hui Sun, Jun Lu, Gui‐Quan Chen, Yuan‐Lin Zheng