Long noncoding RNA HOXA-AS2 promotes non-small cell lung cancer progression by regulating miR-520a-3p
Bioscience Reports (2019) - Comments
pubmed: 31064819  doi: 10.1042/bsr20190283  issn: 1573-4935  issn: 0144-8463 

Yunpeng Liu, Xingyu Lin, Shiyao Zhou, Peng Zhang, Guoguang Shao, Zhiguang Yang