Guangxi cobra venom-derived NGF promotes the osteogenic and therapeutic effects of porous BCP ceramic
Experimental & Molecular Medicine (2017) - Comments
pubmed: 28386125  doi: 10.1038/emm.2016.173  issn: 2092-6413 

Pan Jin, Fuqiang Yin, Li Huang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Xingdong Zhang