Safety and immunogenicity of inactivated SARS-CoV-2 vaccine in high-risk occupational population: a randomized, parallel, controlled clinical trial
Infectious diseases of poverty (2021) - Comments
pubmed: 34933684  doi: 10.1186/s40249-021-00924-2  issn: 2049-9957 

Yongliang Feng, Jing Chen, Tian Yao, Yue Chang, Xiaoqing Li, Rongqin Xing, Hong Li, Ruixue Xie, Xiaohong Zhang, Zhiyun Wei, Shengcai Mu, Ling Liu, Lizhong Feng, Suping Wang