Knockout of ADAM10 enhances sorafenib antitumor activity of hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo
Oncology Reports (2014) - Comments
pubmed: 25176394  doi: 10.3892/or.2014.3418  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

Wei Zhang, Songyang Liu, Kai Liu, Bai Ji, Yingchao Wang, Yahui Liu