Curcumin can influence synaptic dysfunction in APPswe/PS1dE9 mice
Journal of Traditional Chinese Medical Sciences (2018) - Comments
doi: 10.1016/j.jtcms.2018.03.005  issn: 2095-7548 

Fang Chen, Yingkun He, Pengwen Wang, Peng Wei, Huili Feng, Yingxue Rao, Jing Shi, Jinzhou Tian