Humoral immunogenicity and reactogenicity of CoronaVac or ZF2001 booster after two doses of inactivated vaccine
Cell research (2022) - Comments
pubmed: 34862467  doi: 10.1038/s41422-021-00596-5  issn: 1001-0602  issn: 1748-7838 

Yunlong Cao, Xiaohua Hao, Xi Wang, Qianhui Wu, Rui Song, Dong Zhao, Weiliang Song, Yao Wang, Ayijiang Yisimayi, Wei Wang, Wen Zhang, Juan Du, Hongjie Yu, Xiaoliang Sunney Xie, Ronghua Jin