Sulfonated Graphene for Persistent Aromatic Pollutant Management
Advanced Materials (2011) - Comments
doi: 10.1002/adma.201101007  issn: 0935-9648  pubmed: 21800380  issn: 1521-4095 

Guixia Zhao, Lang Jiang, Yudong He, Jiaxing Li, Huanli Dong, Xiangke Wang, Wenping Hu